BAŞVURUNUN NEREYE VE NASIL YAPILACAĞI 

 

-Ürün/hizmet bedeli 2.200,00 TL kadar  Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir. Zeytinburnundan müracaat için lütfen üstteki BAŞVURU BİLGİSİ butonunu tıklayarak yapınız.

Zeytinburnu  Tüketici Hakem Heyeti adresi: Kaymakamlık - Beştelsiz Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Cad. No:36 Zeytinburnu / İstanbul

-Ürün/hizmet bedeli 2.200,00 TL ve üzeri ile 3.300,00 TL arası başvurular Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde olan İl Hakem Heyeti Başkanlığına yapılacaktır.

-Ürün/hizmet bedeli 3.300.00 TL ve üzerinde olan başvurular Tüketici Mahkemelerine( Bakırköy Adliyesi) yapılacaktır.

Hakem Heyetlerinde takip edeceğiniz işlemlerinizi bir Hukuk Mahkemesindeki işlem anlayışıyla takip ediniz lütfen. Belge ve bilgileriniz tam olmalıdır. Zira ki aşağıda belirtilen ( 6502 / 70/ 6. Fıkra) olası durumu kabullenmiş olmaktasınız:

6502 Sayılı Tüketici Kanunu 70. madde

 (1) İl ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar tarafları bağlar. Tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti ödenmesine karar verilemez.

(2) Tüketici hakem heyeti kararları 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebliğ edilir. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.

(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.

…….

(5) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

(7) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ (Karar süresi)MADDE 23 – (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İnternet üzerinden başvurularınızda THH- Kaymakamlığa bizzat gelmeniz gerekmez. Daha fazla bilgi ve başvuru için lütfen üstteki BAŞVURU BİLGİSİ butonunu tıklayarak yapınız. Ancak ayıplı mal başvurularında başvuru sonrası Heyet çalışanlarıyla iletişim kurunuz.

 

Başvuru İşlemleri 

1-Tüketici bilgi sistemine e-devlet şifresi ile girildiğinden dolayı e-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT’den 2 TL karşılığı e-devlet şifrenizi alınız. E-devlet şifreniz varsa bir sonraki adımı takip ediniz.

2-Bilgisayarınız veya internet uyumlu cep telefonunuzdan aşağıdaki internet sitesine giriniz :

www.turkiye.gov.tr Kurumlar →
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Tüketici Portalı

veya

http://tuketicisikayeti.tuketici.gov.tr


3- İnternetten bu adrese girdiğinizde aşağıdaki resimde görülen sistem giriş ekranı çıkmaktadır. T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi girerek sisteme giriniz.


 
 

4- Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza çıkacak sayfadan soldaki ilk menü olan Tüketici Şikayet İşlemleri linki tıklanır. Sonrasında açılan Şikayette Bulunmak İstiyorum linki tıklanılır.

 


5-Şikayet edilen firmanın adresi ve ismi girildikten sonra aşağıda belirtildiği gibi şikayetinizle ilgili diğer bilgileri doldurmalısınız.Şikayetinize ait tüm bilgileri en net ve kesin haliyle, olayın tüm özetiyle birlikte doldurmanız gerekmektedir. Özellikle Konu kısmını dikkat ve özenle, okuyan kişinin olayı anlayacağı bir dille anlatmanız rica olunur. Şikayet ettiğiniz ürünü Hakem Heyeti çalışan ve üyeleri beklide hiç görmemiş/bilmiyorlardır. Olabildiğince açık açık yazanız. Kaç kere neresi bozuldu, servis ne yaptı vb…

 

 6-İlgili kısımlar doldurulduktan sonra şikayet kaydedilir.

 

 

7-Başvurunuzu kaydettiğinizde sistem size aşağıdaki şekilde görülen kayıt formunu gösterecektir. Bu formun bir nüsha çıktısını almanız gerekmektedir.  Çıktıyı aldıktan sonra herhangi bir boş yerine imzanızı atınız. Şikayetinizle ilgili konuya ait elinizdeki tüm belgelerin (fatura,servis fişi,dekont,vs.) aslı veya ileride işinize yarayabileceği için birer nüsha fotokopileri ile birlikte Heyetimize  15 gün içerisinde iletiniz. Şahsen siz veya ptt veya bir yakınınız eliyle bu evrakları Tüketici Hakem Heyeti – Zeytinburnu Kaymakamlığı Beştelsiz Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Cad. No:36 Zeytinburnu / İstanbul adresine ulaştırınız. Zarfın üzerine adınızı ve şikayet numarasını muhakkak belirtiniz. (İstiyorsanız Asıl nüshalar sizde kalacaktır)

 

 

 

 

 

8-Başvuruyu sadece husumet sahibi(belgeler kimin adına kayıtlı ise : fatura,dekont,sözleşme) yapabilir.

9-Başvurunuzun ne aşamada olduğunu öğrenmek için Heyetimizi aramanıza veya gelmenize gerek yoktur. E-devlet şifrenizle birlikte tüketici sisteminden takip edebilirsiniz.(Tüketici Şikayet İşlemlerimenüsünden Yaptığım Şikayetler linkini tıklayarak ilgili ekrana ulaşabilirsiniz.)

10-Başvurularınız sonuçlandığında resmi ikamet adresinize ve şikayet ettiğiniz tarafa karar yazısı gönderilecektir. 

          * Talebiniz kabul edildiyse(kazandıysanız) tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karşı tarafın Heyetimiz kararını yerine getirmesi gerekmektedir. Eğer bu süre içerisinde kararı yerine getirmezlerse (itiraz yoluna gitmiş olsalar bile uygulamak zorundadırlar);  Adliyelerdeki İcra Müdürlüklerine Heyetimizden aldığınız resmi karar ile başvurabilirsiniz.

          * Talebiniz kabul edilmediyse(kazanamamışsanız) tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemelerine itiraz(temyiz) müracaatında bulunabilirsiniz.

11-İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru ücretsizdir, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda herhangi bir ücret ödemezsiniz, ancak karşı taraf temyize gitmişse (mahkemede) kazanmışsa vekalet ücreti sizden tahsil edilecektir. 

Başvuru Limitleri

  • 2.200 TL altındaki husumetler İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine

  • 2.200 TL ve 3.300 TL arası husumetler İl Tüketici Hakem Heyetlerine

  • 3.300 TL ve üzeri husumetler Tüketici Mahkemelerine

İşlem Aşamaları

Tüketici başvurusu kaydedildikten sonra dilekçesinin fotokopisi ve gerekiyorsa eklerinin fotokopisi şikayet edilen tarafa tebliğ edilir. 
→Şikayet edilen tarafa yazılı savunmasını yapması için yasal süre tanınır. Yazılı savunmasını ister kurumumuza gönderir, Heyet tarafından istenirse toplantı tarih ve saatinde Heyette bulunarak toplantıya katılır. 
→ Heyet gerek görürse vakayı bilirkişiye yönlendirir, raporunu bekler.

→Kesin karara bağlanamayan, belgeleri eksik olan vs. başvurular işleme konulmaz, iade edilir  ve yapılması gerekenlerle ilgili tüketiciye bilgi verilir.

→Toplantıda  karar verilen başvuru dosyaları raportörler tarafından karar yazılarak Heyete imzalanmak üzere sunulur. İmzayı müteakip taraflara tebliğe gönderilir. Şikayet eden ile şikayet edilen tarafa ptt yoluyla tebliğ edilir
→Başvuruların sonuçlanması için yasal süre 6 aydır. Ancak uzatma yapıldığı takdirde azami 1 yıla da sonuçlandırılmaktadır.      
→Ptt görevlisi tarafından dağıtıma çıkan iadeli taahhütlü kararlar ilgili adreslerde bulunamadığı takdirde adrese bildirim kağıdı bırakılır bir süre ptt de bekletilir daha sonra Heyetimize geri getirilir. Evinizde tebliğ edemediyseniz ptt den orada da ulaşamadıysanız Heyetimizden alınız.