KAYMAKAMLIĞIN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI*

 

I - ALT YAPI ÇALIŞMALARI ( hukuki ve sosyal)

II - ÜST YAPI ÇALIŞMALARI ( hukuki ve sosyal)

I - ALT YAPI ÇALIŞMALARI ( hukuki ve sosyal)

A) Genel Bütçe

B) İl Özel idare Bütçesi ( 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu)

C) Hizmet Götürme Birlikleri Bütçesi (Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği)

D) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kanunu

E) Dernekler (5253 sayılı Dernekler Kanunu)

F) Özel Kişiler+Özel Hukuk Tüzel Kişileri

II - ÜST YAPI ÇALIŞMALARI ( hukuki ve sosyal)

A) HUKUK UYGULAMALARI

1-TAHLİYELER

a) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Bağlı Yönetmelik : Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar üzerine Zilyede teslim edilecek taşınmaz mal kilitli veya kapalı ise, açılması zorunludur. İnfaz mahallinde hazır bulunan mütecaviz veya vekilinden, bunlar yoksa aile efradından veya işçilerinden reşit olan kişilerden taşınmaz malı açması istenir, gerekirse zorla açtırılır. Bunların mümkün olmaması halinde, infaz memuru tarafından tutanağa geçirilmek suretiyle kilit ve her türlü tertibin kırılarak açtırılması temin edilir.

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ek-2 maddesi kapıcı tahliyesi : Kat malikleri kurulunca, sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcı, on beş gün içerisinde bu yeri boşaltmadığında mülki amirin kararı ile bir hafta içinde boşalttırılır.

c) 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75 inci maddesi : Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan işgalli taşınmaz mallar; idarenin talebi üzerine bulunduğu yer mülki amirince en geç 15 gün içerisinde tahliye edilerek idareye teslim edilir.

d) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu 8 inci, Yönetmeliğin 34 üncü maddesi : Konutlar, 33 üncü Madde de belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşaltılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

e) 5737 sayılı Vakıflar Yasasının 20 nci maddesi : Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait onarımı planlanan vakıf kültür varlıkları ile yatırım yapılacak taşınmazlar; kira süresinin bitiminden bir ay önce bildirim yapılmak kaydıyla, hiçbir hüküm ve karara bağlı olmaksızın Genel Müdürlüğün talebi üzerine kira süresi sonunda mülki amirlikçe tahliye edilir.

 

2- CEZALAR

a) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84,86,87,89 ncu maddeleri : Belirtilen maddelerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda verilen cezalardır.

b) 4077 sayılı Tüketicinin Hakkının Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi : Sattığı ürünün veya hizmetin fiyatını gösterir etiketi bulunmadığından verilen idari para cezalarıdır. Ayrıca 25 ve 26. maddeler.

c) 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanununun 8 nci maddesi : TAPDK Belgesi olmadan ürün satış ve sunum yapan yerler hakkında verilen idari para cezaları mülki amir tarafından verilir.

d) Yabancılar (5683 sayılı Yabancıların Türkiyede İkameti ve Seyahatleri Hakkında Kanun) :12. madde medeni hal değişikliğinin 15 gün içinde ve 14. madde ikamet değişikliğinin 48 saat içinde ilgili makama bildirilmediği durumunda idari para cezası mülki amirce verilir.

e) Sigara (4207 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5.maddesi) : Tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu yerlerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumlularına mülki amir tarafından idari para cezası verilir.

f) Sağlık Kuruluşları : (1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun) (6197 sayılı Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun) (Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik) : Bu Kanunlarda ve yönetmelikte yazılı olan cezalar mülki amir tarafından verilir.

-6197 S.K. Madde 45 Değişik:(08.02.2008 tarih ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 173. maddesi) Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra mazeretsiz olarak ve mücbir sebepler dışında eczanesi olan yerlerde otuz gün, olmayan yerlerde on gün müddetle eczanesini kapalı bırakan veya teftiş sırasında görülen noksanların tamamlanması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet etmeyen eczacılara, beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

-1219 S.K. Madde 70: Bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mülki idare amiri tarafından verilir. Salahiyeti olmadığı halde hasta bakıcı eden ve bu unvanı takınan vb. Madde 60: Sünnetçi olarak atanan kişinin nakil bildiriminde bulunmaması. Madde 50: İkametlerini ve naklini bildirmeyen ebeler, 29. maddeye riayet etmeyen dişçiler hakkında. 5, 6, 10, 12, 15, 23 ,24. maddelerine riayet etmeyen tabipler.

3- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİN YARGILAMASI HAKKINDA KANUN : Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin karar verilir ve bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.
 

4- 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN VE YÖNETMELİK: Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için zilyedi yetkilisince yapılan başvuru üzerine 15 gün içerisinde mülki amirce verilen mülkiyet yönünden bir hak sağlamayan, sadece bir idari zabıta tedbiri niteliğindeki kesin karardır.

 

B) SOSYAL DEVLET

1- 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu : Fakir ve Yardıma muhtaç kişilerin tespiti ile ayni ve nakdi yardım yapılması.

2- SGK gelir testleri (5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası 60. maddesinin 1/c bendi) : Genel Sağlık Sigortası Hükümleri Kapsamındaki kişilerin müracaatlarının alınıp, müracaatçının hangi gelir kategorisine girdiğinin tespit edilmesi.

3- 2022 Kanun : 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanmasına ilişkin başvuru ve karar işlemlerinin gerçekleştirilmesi.


C) HALKLA İLİŞKİLER

1- Başvuruların alınması ve sonlandırılması

a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun : Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu : kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin 15 gün içerisinde bir kopyasının verilmesidir.

 

2 - Temsil ve Kutlamalar
a) Bayram ve Resmi Günler : Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılan Tören ve Kutlamalara başkanlık edilmesi, resmi ziyaretlerin kabul edilmesi.
b) Sınır Görüşmeleri : Sınır ötesi bayramlaşma usul ve esaslarına göre mülki amirin başkanlığında oluşturulan heyetin görüşmelere iştirak etmesi
c) Ziyaretler : Belirli gün ve haftalar sebebiyle yapılan ziyaretler.


D) HÜKÜMET TEMSİLİNDEN KAYNAKLANAN İCRAAT VE DENETİMLER

1- 5442 İl İdaresi Kanunu md. 32: İlçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri olarak suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için gereken tedbirleri almak.

2- 5188 s. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun md. 6: Yukarıdaki yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve personeli kaymakamın ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Konuyla ilgili idari para cezaları kaymakam tarafından verilir. (md 20)

3- Adli ve Askeri Teşkilat Dışında o ilçede bulunan Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler. (5442 sayılı Kanunun 31/ç maddesi)

4- 5393 sayılı Belediye Yasası : İcraat ve denetim, personel görevlendirilmesi, Belediyeyle müşterek çalışma yapılır. Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir. (Madde 6) Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. (Madde 9) Meclis Kararları kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. (Madde 23) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından denetlenir. (Zabıta yönetmeliği 30. madde)

 

3- Ruhsatlar

a) Lokal Ruhsatları (5253 sayılı Dernekler Kanunu Yönetmeliği) : Derneğe bağlı lokal izin belgesi düzenlenmesi ve lokallerin denetimi.

b) İnternet Kafe (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununa dayanılarak çıkarılan 26687 sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları hakkında Yönetmelik) gereğince izin belgesi tanzim edilir, denetimleri yapılır.

c) Silah (6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun) : Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının onayı.

d) Sağlık (17.2.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 10 ncu maddesi) : Su satış yeri izin belgesi ile su nakil aracı izin belgesi verilmesi ve denetimlerinin yapılması.


4- Yerel Yönetim (Belediye + Köy ve Mahalle Muhtarlarına İlişkin Görevler) : Kaymakamlığa sunulan ve Belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren başvuruları incelenmek ve sonuca bağlanmak üzere Belediye Başkanlığına gönderilir. Ayrıca 4483 sayılı Kanun kapsamında köy ve mahalle muhtarları ile ilgili yapılan iş ve işlemler, izin işlemleri, diğer işlemler ve bütçe onaylaması yapılır.


5- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri : Başkanını Kaymakamın görevlendirdiği birlik, köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirir. Gerekli kaynak bu birliklere aktarılır ve söz konusu iş, birliğin tâbi olduğu esas ve usûllere göre sonuçlandırılır. (5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Madde:18)

6- Kurullar
a) İdare Kurulu :
Kaymakam başkanlığında oluşturulan İlçe İdare Kurulu, Askerlik ve Muhtaçlıkla ilgili kararlar alır.(5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde:8)
b) Vakıf Mütevelli Heyeti : Ayni ve nakdi yardım, gelir tespiti, 2022 maaşı ile ilgili müracaat eden kişilerin dosyalarının hazırlanarak mütevelli heyetine sunulması ve karara bağlanması.(3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Madde:7)
c) Hıfzısıhha Kurulu : Koruyucu sağlık konusuna ilişkin tedbirler ve kararlar alınır. (1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde:24)
d) İnsan Hakları Kurulu : Kaymakam başkanlığında oluşturulan İlçe İnsan Hakları Kurulu, insan hakları ihlal iddialarını kapsayan ihbar, dilek, talep ve şikayetler incelenerek kurulda görüşülür ve tavsiye niteliğinde kararlar alınır.(23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Madde:6)
e) Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu : Hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele esas ve usullerini tespit etmek amacıyla kararlar alır.(3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Madde:91)
f) Kurban Hizmetleri Kurulu: Kurban bayramı öncesi ilçede alınması uygun görülen tedbirlere ilişkin kararlar alır.( 24.10.2001 tarih ve 2001/3214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik Madde: 4)
g) İlçe Spor Güvenlik Kurulu: Spor müsabakalarında ulus ve uluslar arası kurallar çerçevesinde güvenliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi. (22.12.2012 tarih ve 28505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Madde:5)
h) Fahri Tanıtım Kurulları: Çeşitli kurulların fahri başkanlıklarından oluşan kurullar. (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu, Türk Hava Kurumu vb)7- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun : Afetlerin meydana gelmesinden sonra Kendilerinden yardım istenilen afet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yetkilerini kullanarak bütün imkan ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar.

- Askerler ve hakim sınıfında bulunanlar hariç 18-65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere resmi ve özel her türlü taşıt araçlarına, makine alet ve edevatına el koymaya, devlete, mahalli idarelere evkafa iktisadi devlet teşekkülleri bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina ve müştemilatı bahçe ve arsa gibi arazıyi geçici olarak işgale yetkilidir. (Madde 6)

- Afet bölgesinde veya civarında bulunan ordu, jandarma birlik ve müessese kumandanları vali veya kaymakamlar tarafından istenilecek yardımları üstlerinden emir beklemeksizin yapmaya mecburdur. (Madde 7)

- Rasat istasyonları, mülki ve askeri bütün resmi makam ve müesseseler afetlerin vuku haberini mülki amire bildirmek zorundadır. (Madde 8)

- Afetlerin vukunda bölgeye mülki amir ve alakalı makam ve diğer müesseseler tarafından gönderilecek her türlü ekip, malzeme, vasıta bedeli sonradan ödenmek üzere sevk edilir.(Madde 9)

- Afet Bölgelerinde yapılacak teknik işler : Fen kurulları tarafından afetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri hakkında o il ve ilçenin en büyük mülki amirine ayrı bir rapor verilir. Bu makamlarca bu binalar derhal boşaltılır. Yıkılması gerekenler mülki idare amiri emriyle yıktırılır. (Madde 13 a bendi)

 

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 

 

Madde 5 - Tahliye ve yıkım

(3) Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur. Verilen bu süre içinde de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

        6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Tahliye                         

MADDE 17 – (Değişik:RG-27/10/2016-29870)

(1) Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında ilgili kurumca veya maliklerce yürütülen uygulamalarda, ilgili kurumca belirlenecek takvime göre on beş gün içinde veya maliklerle yapılan anlaşmada belirlenen süre içerisinde, var ise su, elektrik, telefon ve doğalgaz gibi hizmetlerin borçları ile emlak vergisi gibi taşınmaza ilişkin vergilerin ödenerek yapının boş olarak ilgili kuruma veya uygulamayı yürüten yükleniciye teslim edilmesi gerekir. Belirtilen sürelerde yapının tahliye edilmemesi durumunda İlgili kurum veya İdarece, yapının idarî makamlarca zorla tahliye edileceği belirtilerek ve ilgililerine otuz günden az olmak üzere süre verilerek tebligatta bulunulur. Bu süre içinde de tahliyenin gerçekleştirilmemesi durumunda, bu yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir ve bu yapıların tahliyesi mülkî amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile ilgili kurum veya İdarece yapılır veya yaptırılır.

 

Riskli yapıların yıktırılması

MADDE 8 – (Değişik:RG-2/7/2013-28695)

(3) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Maliklere verilen süreler içerisinde maliklerce yıktırılmayan riskli yapılar mülki amire bildirilir ve bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülkî amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile İdarece yapılır veya yaptırılır.

 

5442 SAYILI İL İDARESI KANUNU:
II - Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri

Madde 31 - A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler;

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur;

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir;

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler;

H) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur;

K) Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kafi görmedikleri takdirde keyfiyeti valiye bildirirler;

L) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

 

Madde 32 - A) Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir;

B) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler verir. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle ödevlidir;

C) Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür;

Ç) İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır;

Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır;

D) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir;

E) (Değişik: 19/2/1980 - 2261/3 md.) Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk kuvetleriyle önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek yardım ister ve en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da haber verir;

Yardıma gelen askeri kuvvet bu kanunun 11/D maddesi uyarınca kendisine verilecek görevi yerine getirir.

F) Devlete, Özel İdareye, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı bulunan yahut bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen ve işçi gibi personel bulunduran ve barındıran yerler Devlet ve memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından kaymakamın gözetim ve denetimi altındadır.

Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında kaymakamlar bu yerlerden bilgi isteyebilir, istenilen bilgiler hemen verilir.

 

Madde 33 - A) (Mülga: 14/7/2004-5219/5 md.)

B) Kaymakam, ceza ve tevkifevlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.

 

Madde 34 - Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler.

 

III - Devir ve teftiş

Madde 36 - Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar.

Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi haberdar eder. Devir ve teftiş sonucunu bir raporla valiye bildirir.

 

IV - Kaymakamın ilçe idare şube başkanlarıyla münasebetleri

Madde 37 - İlçe idare şube başkanları, kendi şubelerine taalluk eden kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarıyla kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görevlerin sürat ve intizam dahilinde görülmesinden doğrudan doğruya kaymakama karşı sorumludur.

İlçe idare şube başkanları, kaymakam tarafından verilen emirleri yerine getirmek ve tevdi edilen işler hakkında gereken tetkikleri yaparak mütalaalarını zamanın da bildirmek ve istenilen her türlü malumatı vermekle mükelleftirler.

 

Madde 38 - İdare şube başkanları kaymakam tarafından re'sen verilen emrin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulunurlarsa keyfiyeti kaymakama yazarlar. Kaymakam, işin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinceye kadar kaymakamın emri sorumluluğu altında uygulanır.

 

Madde 39 - Kaymakam, ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının uygulanmasından doğan şikayetleri dinler, gerekli tedbirleri alır ve emirleri verir.

 

Madde 40 - Kaymakam, lüzum gördüğü zamanlarda ilçe idare şube başkanlariyle diğer memurları ve belediye ve ticaret ve ziraat odaları başkanlarını çeşitli işler ve kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere heyet halinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazifeden kaçınma sayılır. Toplantıda alınan kararlar valiye bildirilir.