T.C.
                                                ZEYTİNBURNU KAYMAKAMLIĞI
                                                        İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 39945402-010.99-E.1454                                                                         20/05/2016
Konu : Kaymakamlığımızın Mühürlenen Yerler Hakkında
2016/01 Sayılı Genelgesi
 
 
                                                                D O S Y A
 
        İlgi : a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32.maddesi (ç) fıkrası.
                b) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişjkin Yönetmeliğin 40.maddesi (d) fıkrası.
                c) İlçe Emniyet Müdürlüğünün 12.05.2016 tarihli ve 32235 sayılı yazısı.
                ç) 2007/12937 sayılı BKK.Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

        İlgi (a): 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. maddesi (ç) fıkrası
        İlgi (b): İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. 40.maddesi (d) fıkrası
        İlgi(c): İlçe Emniyet Müdürlüğü, 12.05.2016 tarihli ve 32235 sayılı yazısı.
        İlgi (ç) : 2007/12937 sayılı BKK. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
    
        İlgi (c) yazıda mühürlemek suretiyle faaliyeti durdurmalar ve bu işlemlerin
uygulanmasındaki aksaklıklar dile getirilmektedir. Şöyle ki İlçe sınırlarımız içerisinde
faaliyette bulunan ve yapılan denetimler neticesinde tespit edilen uygulama
eksikliklerinden veya mevzuata aykırılıklardan dolayı haklarında adli/idari işlem tesis
edilen bazı umuma açık yerler, eğitim, sağlık, üretim ve bunun gibi işletmeler
mühürlenerek faaliyetten men edilmektedirler. Ancak kısa bir müddet sonra bu yerlerin
mühür bozma suretiyle açık hale getirildikleri çok sık görülmektedir. İlgililer hakkında adli
işlemler yapılmakla birlikte çoğunluklada işyeri sahipleri bu mühür bozma eyleminin
kendileri dışında? bilmedikleri 3. şahıslarca gerçekleştirilmiş olabileceği savını ileri
sürmektedirler. Her ne kadar ilgili zabıtaca, İlgi(b ve ç) gereği tedbirler alınmakta süreçte
gerekli kontroller zamanında yapılıyor ve hatta kapısı mühürlü olsa bile bu yerlerin
işletenlerince veya 3.şahıslarca istismara maruz kaldıkları/ kalacakları anlaşılmaktadır.
        Bu hal terörün tehdit oluşturduğu cemiyetimizde daha da anlam kazanmaktadır.
Mühürlenen süre içerisinde bu yerlerin elektrik, su, doğalgaz/gaz ve iletişim arzının devam
ediyor olması tehlike oluşturmaktadır. Elektrik kaçağı, su baskını ve doğalgaz/gaz
kaçağının neden olacağı can kaybı, yaralanma ve maddi zararlar gibi olumsuzluklardan
mühürlenen yer ve bu yerin bulunduğu yapı ile civar yapılarda ki vatandaşlarımızın da
can ve mal emniyetinin zarar görmesi olasıdır. Aynı şekilde mevcut çalışan iletişim
imkanları da sanal tehdit ve istismarı beraberinde getirebilir.
        Yoğun nüfusa sahip ilçemizde en küçük bir dikkatsizliğin can, mal ve kamu güvenliği/
esenliği açısından telafisi güç, kötü sonuçlar doğuracağı açıktır. Bu nedenlerle
Kaymakamlığımızca İlgi(a) gereği aşağıdaki tedbirlerin icrası gerekmiştir.
        Mühürle kapatma işlemi yapılırken kurumlar arası işbirliği ile eş zamanlı olarak;
        1. Ruhsatsız işletmelerde, işletmenin ilgili kurum/ kurumlarca faaliyeti ruhsata/
ruhsatlara bağlanana kadar: Elektrik, Su, Doğalgaz/gaz ve mümkünse iletişim arzının
durdurulması ile ilgili işlemlerin ve abone kontrol ve güncellemelerinin yapılması,
        2. Geçici faaliyetten men işlemlerinde kapatma kararlarındaki süreler kadar geçici
Elektrik, Su, Doğalgaz/gaz ve mümkünse iletişim arzının durdurulması ile ilgili işlemlerin
ve abone kontrol ve güncellemelerinin yapılması,
        3. Bu kapatma / açma işlemleri ile ilgili masrafın işleme muhatap kişi, işletme veya
abonece karşılanması kararlaştırılmıştır.
        İş bu kararın ilgili kurumlara bildirilmesini ve ilçemizdeki kurum pano ve web siteleri
yoluyla halkımıza ve ilgililere duyurulmasını arz/rica ederim.

                                                                                                           Ali Taşkın BALABAN
                                                                                                         Zeytinburnu Kaymakamı